Obliczenia objętości mas ziemnych metodą siatki kwadratów

Podczas obliczania mas ziemnych rozróżniamy dwie metody, metodę kwadratów i metodę trójkątów. W tym artykule uzyskasz wszystkie najpotrzebniejsze informacje dotyczące obliczania objętości mas ziemnych metodą siatki kwadratów.

W pierwszej kolejności musimy zwrócić się do geodety, aby na zamówienie wykonał dla nas mapę sytuacyjno – wysokościową, która będzie nam niezbędna do wykonania bilansu mas metodą kwadratów. Taka mapa będzie stanowiła dla nas podstawę do opracowania bilansu mas ziemnych.

Należy pamiętać, że kwadraty na planie powinny mieć kwadraty o długości boków pomiędzy 10 a 40 metrów, a obliczanie objętości zleca się osobno dla każdego z kwadratów. Obliczenia dla wielu mogą okazać się niezbyt proste, ale dla specjalistów to bułka z masłem. Aby wykonać obliczenia powinniśmy średnią różnicę rzędnych występujących w wierzchołkach określonego kwadratu pomnożyć przez powierzchnię jego pola.

Linia zerowa jest nieodłącznym elementem, każdego planu, ponieważ rozgranicza wszelkie wykopy od nasypów, co pozwala na uniknięcie jakichkolwiek pomyłek, które mogłyby nieść za sobą przykre skutki.

Wyniki wszelkich obliczeń powinno się skrupulatnie wpisywać do tabeli, w której powinny znajdować się informacje o:

  • Numerze kwadratu,
  • Różnicy rzędnych wierzchołków,
  • Średniej różnicy rzędnych,
  • Powierzchni figury,
  • Objętości mas,
  • Bilansie.

Wszelkie obliczone objętości mas także powinny znaleźć się bezpośrednio zapisane na mapce w odpowiednich kwadratach. Ważne jest, aby nie zapomnieć o naniesieniu na plan strzałek, które bezpośrednio będą informowały, podczas robót ziemnych, o kierunku, w którym powinna zostać wywożona ziemia z wszelkich wykonywanych wykopów. Organizacja transportu podczas wszelkich prac jest niezwykle istotnym elementem.

Obliczanie objętości mas ziemnych metodą siatki kwadratów wykonuje się zazwyczaj w momencie, kiedy ma dojść do różnorakich robót ziemnych na powierzchni, gdzie znajduje się zróżnicowana rzeźba terenu.

Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz

jedenaście + 6 =